Obligacions del detectiu

1. El Detectiu Privat oferirà al client els seus coneixements, la seva experiència i la dedicació necessària per a la bona realització dels assumptes que se li encarreguin, així com les indicacions i consells que puguin ser necessaris per a la millor realització dels mateixos.

2. La relació del Detectiu Privat amb el client ha de fundar-se en una recíproca confiança.

3. El Detectiu Privat és lliure d’acceptar o rebutjar els assumptes que se li encomanin, sense necessitat d’expressar els motius de la seva decisió.

4. El Detectiu Privat haurà de ponderar el resultat previsible de l’assumpte encomanat i el seu cost aproximat i, quan aquest resulti desproporcionat amb aquest resultat previsible, haurà d’expressar al client la seva opinió referent a això.

5. Todo Detective Privado deberá actuar con la debida competencia profesional y dedicación al asunto encomendado y no deberá aceptar mayor número de encargos que aquellos que pueda atender debidamente ni que superen la capacidad, medios y conocimiento de que disponga.

6. El Detective Privado está obligado a proteger los intereses de su cliente velando por ellos en la medida en que no se opongan a sus deberes profesionales.

7. El Detective Privado no debe aceptar asuntos respecto de los que mantenga intereses contrapuestos.

8. El Detective Privado no debe obtener clientes de forma desleal.