El secret professional

1. El Detectiu Privat té el dret i l’obligació de guardar secret professional respecte dels fets dels quals tingui coneixement per raó de qualsevol de les modalitats d’actuació professional.

2. El secret professional exigeix del Detectiu Privat la no revelació de fets, dades o informacions de caràcter reservat o confidencial, ja procedeixin del seu client, de l’Investigat o d’altre company, que hagi obtingut per raó de l’exercici de la seva professió en el marc de la Llei.

3. El Detectiu Privat haurà de fer respectar el secret professional al seu personal i a qualsevol persona que col·labori amb ell en la seva activitat professional.

4. L’obligació de respectar el secret professional subsistirà fins i tot després d’haver cessat en la prestació de serveis.

5. El Detectiu Privat que obtingui enregistraments o altres mitjans de prova en el transcurs d’una investigació, tindrà igualment l’obligació de guardar el degut secret. Tals proves quedaran compreses en el secret professional i no podran fer-se públiques en cap concepte que no entre dintre del marc de la Llei.

6. El Detectiu Privat haurà d’abstenir-se de lliurar a ningú que no sigui el seu client cap tipus d’informació verbal, informe escrit o qualsevol prova que hagi obtingut en el transcurs de la investigació amb motiu d’un assumpte professional, tret que resulti expressament autoritzat per aquest.