Llei de la Seguretat Privada

Llei 5/2014, de 4 d’abril, de Seguretat Privada

Article 48. 1. Els serveis d’investigació privada, a càrrec de detectius privats, consistiran en la realització dels esbrinaments que resultin necessaris per a l’obtenció i aportació, per compte de tercers legitimats, d’informació i proves sobre conductes o fets privats relacionats amb els següents aspectes:

a) Els relatius a l’àmbit econòmic, laboral, mercantil, financer i, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuant la que es desenvolupi en els domicilis o llocs reservats.
b) La obtenció d’informació tendent a garantir el normal desenvolupament de les activitats que tinguin lloc en fires, hotels, exposicions, espectacles, certàmens, convencions, grans superfícies comercials, locals públics de gran concurrència o àmbits anàlegs.
c) La realització d’esbrinaments i la obtenció d’informació i proves relatives a delictes només perseguibles a instància de part per encàrrec dels subjectes legitimats en el procés penal.

Article 50. 1. Els detectius privats estan obligats a guardar reserva sobre les investigacions que realitzin, i no podran facilitar dades o informacions sobre aquestes més que a les persones que els hi van encomanar i als òrgans judicials i policials competents per a l’exercici de les seves funcions.