La prova del detectiu privat

Els informes elaborats pel detectiu privat legalment habilitats tindran la consideració de prova testifical, segons establix l’Art. 265,1.5º de la Llei 1/2000, de 7 de Gener d’Enjudiciament Civil.

Segons l’Art. 299 d’aquesta LEC, s’admetran com prova els mitjans de reproducció de la paraula, el so i la imatge.